Zorgtaken kerken

Wageningse diaconieën en de zorg
De diaconieën van de bij het DWPW aangesloten kerken geven inzicht hoe hun kerkgemeenschap aandacht besteed aan zorgaspecten. In eerste instantie betreft het zorg in de eigen gemeente, maar daarnaast kan die zorg ook uitgaan naar anderen die op hun weg komen. Diaconale zorg ligt vaak in het verlengde van pastorale zorg.

Gereformeerde Gemeente Truus Haeser en Gerda Paanstra vertellen dat hun gemeente 10 jaar geleden is gestart met een project Een Helpende Hand. Dat omvat verschillende activiteiten: een WMO/zorgloket huishoudelijke hulp voor assistentie bij het aanvragen van hulp/ een maatjesproject voor mensen die zich wel kunnen redden maar sociale contacten missen en een steuntje in de rug bij zaken als boodschappen doen, vervoer e.d. / een klussenafdeling voor het uitvoeren van kleine werkzaamheden; (De hulp bij kraamzorg is inmiddels vervallen) Bij het maatjeproject wordt men gekoppeld aan een maatje die gemiddeld eens per 4 dagen contact heeft. Voor een deel is het voor mensen die begeleid wonen. De laatste tijd is merkbaar dat het moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden (er zijn er nu 26). Bekendheid wordt gerealiseerd via kerkblad en folder; signalen van de kerkenraad attenderen op de behoeften.

RK-parochie
Hans Sekhuis deelt een overzicht uit met een verscheidenheid aan activiteiten. Een deel heeft het karakter van sociale zorg, andere betreffen zielszorg. Coördinator van de Pastoraatgroep is Cora Lössbroek. De bezoekgroep bestaat uit
ongeveer 25 vrijwilligers die geen professionele ondersteuning hebben. Vanuit het Meldpunt Vrijwilligers zou die ondersteuning en training wellicht wel mogelijk zijn Training Omgaan met eenzaamheid, Basistraining zorgvrijwilligers Er is een steunfonds vluchtelingenwerk, een project vakantiegeld delen (Marianne Roseboom), Caritas (Niek Edelenbosch) en er wordt geparticipeerd in het Inloopcentrum, schuldhulpverlening, diaconaal platform. Er is niet iets dat specifiek is gericht op mensen met handicap of GGZ-problematiek.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) Luco Visscher laat aan de hand van een ppt-presentatie zien dat de gemeente een kringenmodel heeft. De kringen verschillen in grootte (gem. 15 personen) en komen in principe om de week bij elkaar. De kringleider organiseert en delegeert. Een ouderling en een diaken hebben contact met de kring.
Het gaat om 5 G’s (geloof, gemeenschap, gaven, gebed, gastvrijheid). Er is automatisch een soort sociale controle, d.i. een negatieve uitleg van op elkaar betrokken zijn. Wie dat niet wil, kan zich daar aan onttrekken. De diakenen staan hier wat meer op afstand. Ouderen die eenzaam zijn, worden in eerste instantie op de kring geattendeerd. Diakenen hebben wel informatie over voedselbank, startpunt e.d.
Naar buiten is de GKV (vaak samen met NGK) actief in Komeet, Markt 17, East Kids Club (Wageningen Oost), Present. Intern heeft de GKv  een facebook pagina waarop hulpvragen en hulpaanbod aan elkaar gekoppeld worden. Dat werkt perfect.

Nederlands Gereformeerde Kerk
(Elise Hoek) heeft ook een kringenstructuur. Naast omzien naar elkaar is de blik ook sterk naar buiten gericht. We proberen elkaar daarin te inspireren b.v. door na een kerkdienst een kraampjesmarkt in te richten waar diverse activiteiten worden gepresenteerd, een Hart voor Armoede zondag waar de Millenniumdoelen centraal stonden en een omgekeerde collecte werd gehouden (doel dat de talenten worden gebruikt). De gemeente is achterban voor een aantal leden dat in het buitenland ontwikkelingswerk doet, opvang van vluchtelingen gezinnen, en samen met anderen KomEet, Present, Inloopcentrum, East Kids Club.

PGtW (Lukas en Mattheüs/Markus wijkgemeenten)
Wilma van Brakel vertelt dat de drie wijkgemeenten koffieochtenden en ontmoetingsdagen organiseren. Vaak gesprekken over thema’s met diverse jeugdgroepen en volwassenengroepen. De Lukas wijkgemeente heeft buurtwerkers, Mattheüs-Markus hebben een bezoekdienst. Maandelijks is er een bijzonder diaconaal doel in de collecten. Er is diaconale hulp voor individuele mensen. Voor financiële bijdragen < €500,- is geen besluitvorming op het niveau van het College van Diakenen niveau nodig. ,
Samen met PKN kerken in omliggende plaatsen is er een vakantieweek in het Roosevelthuis (voor Wageningen 6 plaatsen) waar naast vrijwilligers ook professionele hulp aanwezig is. Aandacht voor helpen waar geen helper is. Participeert in Inloopcentrum, Komeet. Er wordt een Buurtjes project opgestart ( gesprek en beschikbaarheid voor elkaar) in groepen van 10 naburige adressen met een coördinator. Moniek Kars wijst nog op Present waar aanvragen voor hulp en vrijwilligers welkom zijn.
Ook via de site nl kunnen hulpvragen worden gedaan. Er is meer aanbod dan vraag. Blijkbaar is het moeilijk om hulp te vragen.

Vineyard gemeente is uitgesproken een streekgemeente (Susan Dragt). Het is best mogelijk om als regiogemeente plaatselijk actief te zijn. Er wordt meegewerkt in Kindercafé, schuldhulp project van ISOFA. Ook zij hanteren een kringenstructuur waarbinnen men elkaar opzoekt. Vineyard heeft een jonge populatie.

De Ontmoeting (Baptist gemeente)
is een heel kleine streekgemeente waarin de leden sterk op elkaar zijn betrokken. Heeft geen menskracht voor grote projecten, maar wel 3 maal per jaar een activiteit naar buiten (vaak via Present).

Arboretumkerk Vrijzinnig op weg: kent geen diaconaal werk zoals de Caritas van de Rooms-Katholieke parochie of het diaconale werken en structuur van de PGtW. Gemeld wordt schriftelijk: “Wij beschikken over een klein diaconaal potje dat door ons pastoraal team gericht ingezet wordt om ‘kleine’ nood te lenigen. Omzien naar elkaar in verbondenheid is wel een van de kernwaarden binnen onze geloofsgemeenschap. Deze komt met name tot uitdrukking binnen ons wijkwerk en de groepsactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Als een situatie daarom vraagt zijn er initiatieven zoals chauffeursdienst, maaltijden koken, oppas, lichte hulp in de huishouding etc. In overleg met degene die hulp nodig heeft, de wijkcontactpersoon en eventueel pastoraal team wordt dan hulp op maat geboden. Dit alles op kleine en individuele schaal”.

Terugblik: De vraag rijst of de kerken met veel leden buiten Wageningen meer op elkaar betrokken kunnen worden en meer gezamenlijk kunnen doen.
Ondanks alle betrokkenheid vallen nog veel mensen tussen wal en schip, zeker 10% maar wellicht veel meer. Er is meer nood dan we weten. Als je die mensen zou kennen, kun je er wellicht wat aan doen. De onbekendheid is een probleem. Daarnaast speelt dat hulp vragen moeilijk is (vraagverlegenheid)
Een diaconaal Steunpunt zou behalve als informatie bron misschien ook hierbij kunnen helpen.