Verslagen Platform

DPW 2018
In het algemeen functioneerde het Diaconaal Platform Wageningen (DWP) in 2018 vooral in concrete activiteiten van zijn Werkgroepen voor onder meer begeleiding bij schulden (ISOFA), financiële nood (Noodfonds Wageningen) en advisering en verwijzing(WIDIP). Daarbij kwam een zekere verbreding tot uitdrukking, die ook blijkt door de overgang van de naam Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) naar Diaconaal Platform Wageningen (DWP).
Voorbereiding en uitvoering van de activiteiten van het Platform vindt plaats door de Kerngroep. Waar diaconale zaken vanuit het oogpunt van doelmatigheid goed of beter gezamenlijk kunnen plaatsvonden, wordt daar naar gestreefd.
In het Platform nemen vertegenwoordigers van RK tot Gereformeerde Gemeente deel, ieder vanuit eigen diaconie resp. Caritas-organisatie.
Ook wordt geprobeerd zich te verbinden met de sociale activiteiten van de burgerlijke gemeente Wageningen door betrokkenheid bij de Adviesraad Samenleving Wageningen, de Cliëntenraad Wageningen, en het Wmo-netwerk.
Het DWP tracht op locatie te vergaderen (Voedselbank, Odensehuis, Pieter Pauw).
Het DWP  heeft een eigen website (www.dpwageningen.nl)
In 2018 vergaderde het DWP op 26 februari over de aansluiting van diaconie en pastoraat onder begeleiding door Gerrie Kramer-Hassselaar. Tevens kwam Woonwerkplaats De Kleine Wereld aan bod. Op 11 juni gaf Colinda van Benthem uitleg over het nieuwe Sociale beleid van de gemeente.
Noodfonds Wageningen
Het Noodfonds Wageningen richt zich op financiële ondersteuning bij schrijnende, incidentele situaties voor personen buiten kerken. Het Noodfonds valt t onder Wageningse Stichting voor Interkerkelijke diaconale
activiteiten, waar Vakantiegeld Delen ook een deel van is. Er is een Stichtingsbestuur + Werkgroep voor Intake en Toewijzing + Raad van Toezicht. De stichting is na veel overleg tot stand gekomen in september 2017. Het Noodfonds is sinds januari 2018 in werking. De Stichting heeft ANBI-status.
ISOFA (Interkerkelijke Stichting tot Ondersteuning bij Financiële Administratie)
Reeds enige jaren helpt ISOFA personen waarvan de financiële administratie niet op orde en daardoor in problemen dreigen te raken. Er zijn ca. 15 vrijwilligers actief na een stevige opleiding. Leontine van Eck is de centrale persoon; zij is gelukkig een betaalde kracht. Het is gelukt een goede aansluiting tot stand te brengen met schuldsanering van de gemeente Wageningen en de activiteiten ter zake van Humanitas. Gelukkig is er belangrijke financiële ondersteuning van gemeente Wageningen, na diverse startsubsidies van andere organisaties in de aanvangsfase,
WIDIP (Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt)
Het is het aanspreekpunt voor personen en instanties buiten de kerken over diaconale voorzieningen. Binnen de kerken is het beschikbaar voor kerkleden om de weg te vinden in de diverse burgerlijke voorzieningen voor zorg en welzijn. Het WIDIP werkt met een noodtelefoonnummer (0641331363). Een databank van sociale en diaconale organisaties in Wageningen in opbouw.
Aansluitende organisaties en activiteiten zijn: Markt 17 / Woonwerkplaats De Kleine Wereld / Komeet / Present / Logeervoorziening V.O.D. (mogelijk gemaakt door 5 diaconieën) / Buurtgezinnen.nl (koppeling van vraaggezinnen door steungezinnen).

DPW 2017
Het Diaconaal Platform Wageningen vergaderde in 2017 op 28 juni en 18 september. Omdat het DPW geen rol speelt in het WMO overleg is de naam ingekort tot DPW.

Bijeenkomst 18 juni 2017 Voortgang van de diaconale activiteiten.
1. Logeervoorziening (Jan Harm Roseboom)

Sinds ongeveer een jaar beschikt Vluchtelingen Onder Dak (VOD) als crisisvoorziening over een appartement met 4 slaapkamers met een zitkamer en keuken, mogelijk gemaakt door 5 diaconieën. De Woningstichting heeft dit appartement aangeboden. De voorziening wordt benut door vluchtelingen (uiteraard nu steeds van buiten Europa), die moeten vrezen voor doodslag of vervolging. Inmiddels hebben zich ca. 9 personen hiervan gebruik gemaakt, sommigen voor een paar maanden, sommigen voor wel een halfjaar. Er is een zekere voorraad aan huisraad. Soms dreigen mensen langer te blijven dan de bedoeling is. Belangrijk is dat de huismeester toezicht houdt, problemen oplost en de huisregels (bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van de koelkast) handhaaft. Het is wenselijk altijd enige reserve te hebben. VOD is ook nog steeds op zoek naar extra ruimte.
2 . ISOFA Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie (Marion Boelhouwer).
Hulp wordt geboden aan mensen die hun grip op hun geld zijn kwijtgeraakt. Het betreft vooral laaggeletterden. Ambtelijke brieven zijn soms moeilijk te begrijpen. Inmiddels is ISOFA twee jaar aan de gang. ISOFA helpt niet alleen mensen uit de kerken, maar vooral niet-kerkelijken. Er zijn 9 kerken die ondersteunen. Ook de gemeente Wageningen draagt flink bij. Klanten worden verkregen via de gemeente/Solidez, diaconieën en door mond-op-mond reclame. Uiteraard is er samenwerking met de speelgoedbank, de kledingbank enz. Er zijn 17 schuldhulpmaatjes, die daartoe speciaal opgeleid zijn. Belangrijk is de nazorg; terugval moet voorkomen worden. Humanitas beperkt zich vaak tot thuisadministratie. ISOFA neemt deel aan het gemeentelijk domein Minimabeleid / Schuldhulpverlening. Belangrijk is meer te investeren in vroeg signalering. Dan wordt nood voorkomen. De gemeente zou betrokkenen kunnen attenderen op ISOFA en Humanitas, als Menzis twee maanden achterstand in de premiebetaling doorgeeft, de Woningstichting huurachterstand enz. zonder dat de privacy daardoor aangetast wordt.
3 Markt 17
Bij afwezigheid van Arnold Moene herhaalt Jaap Schouls een aantal zaken, die Arnold Moene heeft gemeld bij de seizoensluiting van KerkNet op 15 juni 2017. Markt17 is 3 dagen per week open voor de maaltijd. Inmiddels draait Markt17 al 5 jaar. Er is een 700-tal personen bij betrokken. Zowel deelnemers als vrijwilligers zijn voor minstens het halve aantal buitenkerkelijk. Markt17 is ook een ontmoetingscentrum van het RIBW. Belangrijk zijn uiteraard de gemeentelijke en diaconale financiële bijdragen. De locatie en de inrichting blijken buitengewoon geschikt. De coördinator geeft veel individuele aandacht waar dat nodig blijkt; de maaltijd heeft uiteraard ook sociale dimensies. Bijzondere activiteiten zijn een ruilbeurs, een verhalen project, schilderijententoonstelling. Er is ook een baby- en kindercafé, tweemaal per week van 10-12 uur. De deelnemersraad vergadert tweemaal per jaar.
4 Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (Freek Krouwel)
Freek Krouwel was jarenlang lid van de Wmo-Adviesraad (2007-2016) en volgt nu de Adviesraad Samenleving vaak vanaf de publieke tribune. Op die manier blijven we op de hoogte van de veranderingen in het beleid van de gemeente op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn. Deze kennis is van belang bij de vragen over individuele ondersteuning. Ter wille van het contact is in Noord-West een Buurtpunt (naast de Sparwinkel) tot stand gekomen. Dit is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 10.00-12.00 uur.
5 Interkerkelijk Noodfonds (Rikje van de Weerd)
Belangrijk is dat het hier gaat om incidentele, schrijnende nood. Het is een ad hoc voorziening. Voorshands staan Noodfonds Wageningen en Steunfonds Vluchtelingen naast elkaar. Verder werden de huishoudelijke punten afgewerkt.

Vergadering 18 september 2017 Dagbesteding bij Pieter Pauw.
Christa Brons, medewerker van het O.C. (Ontmoetingscentrum) en Yvonne van Dijk, Teamleider Pieter Pauw, vertellen over de opzet en het functioneren van Pieter Pauw. Daarna is er een korte rondleiding.
Pieter Pauw is een verpleeghuis met dagbesteding activiteiten voor bewoners en bezoekers. Sinds 1 januari 2017 is voor het verpleeghuis een ZZP-indicatie van 5 nodig. Er zijn 13 woningen met 10 slaapkamers en een woonkamer. Eén woning is zonder gesloten deur, 3 zijn er ingericht voor lichamelijk gehandicapten en revalidatie, de woningen 5-13 zijn afgesloten. In de laatste woningen wonen cliënten met dementie. Daarnaast is er een spoedafdeling (opname 24 uur per dag). Daarbij is het de bedoeling dat de cliënt teruggaat naar huis of een indicatie voor verblijf in een woning krijgt.
Het Ontmoetingscentrum kan van 10-16 uur 25 bezoekers hebben; er zijn er vaak maar 10-12. Vroeger kwamen ook bezoekers uit omliggende plaatsen (bijv. Betuwe), maar nu de financiering bij de gemeentes ligt, is het aantal duidelijk minder. Ook vangt het Odensehuis mensen met een lichte dementie op. Het ontmoetingscentrum biedt gestructureerde dagbesteding en activiteiten (fysio, geheugentraining, ontspanning, taarten bakken, schilderen, tuinwerk, enz. ). Soms zijn er gastsprekers van buiten die vertellen over hun activiteit. Tussen de middag is er een lunch en daarna komen vrijwilligers die wandelingen begeleiden of met kan een uiltje knappen in een van de relaxstoelen.
Er zijn twee groepen: jonge dementerenden en hoogopgeleiden (voor de laatste groep wordt ook gebruik gemaakt door de gemeente Ede).
De ontmoetingsruimte en het café zijn ruim opgezet. Er is ook een stilteruimte en een kleine bibliotheek.

DWPW 2016
Het DWPW heeft 4 bijeenkomsten gehad: op 12 mei, 9 juni, 22 september en 15 december. Nieuw is dat we niet in de bevrijdingskerk of de Wagenburcht vergaderen, maar op een locatie waar het betreffende thema aan de orde is.

Bijeenkomst 12 mei 2016 Oudere ouderen.
Door de afbouw van de verzorgingshuizen blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat geeft problemen, zoals het gevoel van onveiligheid en de eenzaamheid. De kerken kunnen daar iets aandoen. In NW zijn wijkteams, die van onderaf opgezet zijn. Dat lijkt het goed te werken.

Bijeenkomst 9 juni psychiatrische patiënten en hun omgeving.
Het onderwerp werd ingeleid door  John Keunen van het RIBW. Wageningen heeft 50 patiënten die beschermd wonen en 280 patiënten die ambulant ondersteund worden. Ook hier speelt dat mensen niet meer naar klinieken in het bos gaan, maar meer worden uitgenodigd om in de samenleving te participeren. Daar is beleid op gericht. Een team dat daarbij ondersteuning biedt is het FACT team (Flexible Assertive Community Treatment). Ook MEE Veluwe biedt hulp aan mensen met een beperking en aan hun mantelzorgers.

Bijeenkomst 22 september Odensehuis en Opvang van vluchtelingen.
Het Odense huis vangt licht dementerenden op. Het gaat uit van de mens als individu en biedt hem/haar gezelligheid en ontspanning. Ook de mantelzorgers, zoals kinderen en kleinkinderen zijn welkom. Er zijn activiteiten zoals muziek maken en schilderen.
Pieter Roza vertelt over de plannen van Welkom in Wageningen voor de bouw van enkele woningen door en voor statushouders. Verder is er is nog onvoldoende van de grond gekomen van de suggesties uit de bijeenkomst van de kerken. Initiatief nemen, dingen doen en risico nemen blijft vaak achterwege.

Bijeenkomst 15 december Functioneren van de Voedselbank en van de Adviesraad.
De Voedselbank is een complexe vrijwilligers organisatie. Ze is op zoek is naar vrijwilligers en financiële middelen. In 2016 dragen de kerken €6000 bij, de overheden €5000 de stichtingen €8000 en particulieren €5000. Dat dekt nog niet de helft van de benodigde gelden.
De voorzitter van de Adviesraad Samenleving was uitgenodigd om de aanwezigen in te lichten over de opzet en werkwijze van de Adviesraad.  In de oude situatie had de Wmo/WI Adviesraad een gemengde samenstelling van beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van organisaties en zorggebruikers. De Adviesraad beoordeelde en becommentarieerde concept besluiten. Nu is er een Adviesraad Samenleving bestaand uit onafhankelijke personen uit de samenleving die zonder last of ruggespraak functioneren. De Adviesraad denkt vanaf het begin mee en kan ook initiatief nemen. Het is daarom ook van belang dat het DWPW nagaat welke thema’s voor de kerken van belang zijn en waar zij een inbreng kan leveren.

In de loop van het jaar is naast de bijeenkomsten veel energie gestoken in de opzet van een Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDP) en een Noodfonds. Daarbij werd duidelijk dat er een brede diaconale Stichting opgezet moet worden waar dergelijke activiteiten die onder de gemeenschappelijke diaconieën vallen onder één noemer te brengen.

DWPW 2015
Bij de bijeenkomsten van het DWPW staan altijd thema’s centraal. Die thema’s zijn vooral informatief over de ontwikkelingen op het terrein van zorg, hulp en ondersteuning en geven de deelnemende kerken de mogelijkheid om zich te informeren en met elkaar in discussie te gaan. De tweede helft van de vergadering richt zich vooral op de voortgang en de interne discussie van het DWPW. Dan komen zaken aan de orde waaraan we een bijdragen willen geven. Bij diverse zaken is Evelien van der Vinne belangrijk, lid vanuit de Wmo/Wi Adviesraad vanuit het DWPW.

Bijeenkomst 15 april 2015 Startpunt
In de eerste vergadering van 2015 werd het Startpunt toegelicht. Het Startpunt was recentelijk geopend, 6 januari ’15 en de medewerkers gaven een presentatie. Belangrijk was dat de medewerkers van de verschillende organisaties, zoals Opella, RIBW etc, participeren in het Startpunt. Als men dan de specialist op het onderwerp niet treft kan men door verwijzen. Verder werd in die vergadering het thema van de volgende keer bepaald en het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP). Het thema van de volgende keer werd de uitwisseling van activiteiten die de verschillende diaconieën ontwikkelen.

Bijeenkomst 15 juni 2015  Ervaringen uitwisselen tussen de diaconieën
De tweede DWPW-vergadering was vooral gericht op de uitwisseling van de verschillende activiteiten die de diaconieën van de verschillende kerken ontwikkelen. Zo hebben PGtW een steunfonds en de RK heeft dat ondergebracht bij Caritas. Verder hebben de verschillende kerkgenootschappen al ervaring met kringen voor zorg en aandacht, al operationeel, worden gemeenschappelijke initiatieven als Komeet al vormgegeven. Tenslotte worden nog een aantal belangrijke punten gemaakt:
– Mantelzorgers hebben vaak steun en bescherming nodig
– Niet alleen de weg wijzen maar ook zelf meegaan als de betrokkenen twijfelt
– Elkaar versterken met informatie en vooral door te leren van elkaar.

Bijeenkomst 17 november 2015 Zorgwekkende zorgmijders
Daar hebben we het Team Bemoeizorg Wageningen waar Solidez, RIBW en de Woningstichting in samenwerken. Belangrijk is dat we als diakenen op tijd een zorgwekkende zorgmijder bij het TBW aanmelden zodat zij aktie kunnen ondernemen.
Resultaten
1. Het WIDIP heeft nu vorm gekregen met een team dat voor diakenen aanspreekpunt is.
2. Het Interkerkelijk Sociaal Nood Fonds heeft een verdere toestemming gekregen om de plannen verder uit te werken. Hopelijk worden de voorstellen in 2016  geïmplementeerd.
3. Maar vooral zie ik het platform als een bindende factor die ons motiveert om de rol van kerken in de wereld verder vorm te geven.   [Kees van Schagen]

DWPW 2014
Het jaar 2014 is gestart met een onderzoek naar de betrokkenheid van de kerken bij het DWPW. Reden daarvoor is dat de personele invulling van de diaconieën en dientengevolge ook de samenstelling van het DWPW nogal vaak wijzigt. Dat werkt niet goed uit voor de continuïteit. Wezenlijk is door concrete activiteiten nodig en belangrijk te zijn.
In januari is een thema avond over Schuldhulp gehouden. De deelnemende kerken zijn expliciet gevraagd of zij zich achter een dergelijk initiatief willen stellen. Op deze thema avond heeft de heer C. van der Maas uit Delft verteld wat de ervaringen in Delft (waar een dergelijk project al enkele jaren loopt) zijn. Het DWPW besluit een kleine werkgroep in te stellen om te onderzoeken of een interkerkelijk schuldhulp project is Wageningen nodig is, welke mogelijkheden er zijn, of er in de kerken vrijwilligers zijn te vinden en of de gemeente Wageningen er mee samen wil werken. Als dat positief uitvalt, moet de werkgroep stappen nemen voor de oprichting van een stichting. Het onderzoek pakte positief uit en heeft geresulteerd in de oprichting van de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie (ISOFA-Wageningen) op 27 augustus 2014. Het doel van de stichting is Persoonlijke Budget Begeleiding ( www.pbb-wageningen.nl )
Het DWPW volgt de ontwikkelingen van ISOFA-Wageningen, het Reconnact Maatjesproject voor werkzoekenden: een maatje als hulp bij het vinden van een nieuw werkkring, het Odensehuis dat een nieuwe huisvesting heeft in het vroegere Landmeetkunde gebouw met uitzicht over de uiterwaarden, waar op twee dagdelen per week ruimte is voor de opvang van licht dementerenden. (www.odensehuis.nl/), waar ook het Alzheimercafé plaats vindt (http://www.alzheimer-nederland.nl/2048.aspx) en het.Mantelzorgcafé in De Buurtse Bocht (smw@solidez.nl)

In oktober is een thema avond gehouden over Veranderingen in de thuiszorg.
Een vertegenwoordiger van Mentorschap Gelderland legt uit wat mentorschap inhoudt en wat het kan betekenen bij zorgvragen en tijdens een keukentafelgesprek. Een mentor wordt aangewezen door de kantonrechter voor mensen die ‘wilsonbekwaam’ zijn. Wilsonbekwaam is een niet duidelijk gedefinieerd begrip omdat mensen op een bepaald gebied wilsonbekwaam kunnen zijn en in andere opzichten niet. Een mentor moet er op bedacht zijn dat de cliënt wordt geactiveerd om zoveel mogelijk zelf te doen.
De komende bezuinigingen in de huishoudelijke hulp (HH1) worden vanuit Opella toegelicht. HH1 (waarbij de cliënt zelf de regie kan voeren) wordt niet meer vergoed. Voor HH2 (wanneer de cliënt niet de regie kan voeren) komt een keukentafelgesprek waarin de zorgbehoefte wordt geanalyseerd. Voor de hulpvragers is nog veel onduidelijk.

Het DWPW was de drijvende kracht achter het discussieproject Zorg in Beweging, dat samen met D&A Lukaswijkgemeente werd ondernomen. Dit mondde uit in een visie over het belang van onderlinge betrokkenheid en plannen om te komen tot buurtgewijze netwerkontwikkeling. Buurtnetwerken vormen een aandachtspunt met de vraag of die alleen ten bate zijn van gemeenteleden of ook voor de rest van de straat.

DWPW  2013
In 2013 hebben de veranderingen in de zorg veel aandacht ontvangen. De AWBZ gaat in de jaren 2013-2017 sterk veranderen. Oorspronkelijk was de AWBZ bedoeld voor bijzondere, onverzekerbare zorg, maar geleidelijk aan is er allerlei zorg in ondergebracht. Omdat de kosten van de zorg uit de hand lopen en als we zo doorgaan onbetaalbaar wordt, wil het kabinet drastisch bezuinigen. Een van de doelen is de AWBZ weer te beperken tot bijzondere zorg. Ruim 3 miljard zal worden bespaard op langdurige zorg. Er wordt wel structureel 250 miljoen geïnvesteerd de versterking van de wijkverpleging. Het principe is dat mensen zelf hun zorg regelen in een eigen netwerk (familie, vrienden, buren). Voor het DWPW is belangrijk dat ook de kerkelijke gemeenten daarin een rol kunnen/moeten spelen. De zorg gaat er als volgt uit zien:
– Zorgverzekeringswet: alles wat met helen en verplegen te maken heeft (met eigen bijdrage).
– WMO: alles wat betreft participeren, dagbesteding, begeleiden, verzorgen op indicatie. In plaats van verzorgingstehuis thuiszorg waarbij men huishoudelijke hulp met zorgcomponent zelf betaalt.
– AWBZ: alleen intensieve langdurige zorg met behandeling in speciale voorzieningen (niet thuis). De zorg in verpleeghuizen (zzp 5-8,10) blijft in de AWBZ. Het is echter geen verzekerd recht meer, maar een voorziening waarop een beroep kan worden gedaan als er geen andere oplossing is. Revalidatie van ouderen (zzp 9) gaat van AWBZ naar de Ziektekostenverzekering.

Er is in april een thema avond geweest  over de ontwikkelingen in het Jeugdwerk in Wageningen.  Het CJG (gevestigd in ‘t Palet)  is een netwerkenorganisatie. Het is geen loket en de gesprekken vinden plaats in huiskamersfeer. Er wordt met name voor de jeugd veel gebruik gemaakt van sociale media en het gebruik van sociale media is ook een thema dat aandacht heeft (o.a. voorlichting). Voor jongeren is er een speciale website http://www.wageningsejongeren.nl/ . Problemen worden themagewijs opgepakt (met gebruik sociale media, echtscheidingsproblematiek) en bij het zoeken naar oplossing staat voorop wat voor het kind prettig zou zijn. Signalen moeten vooral komen van begeleiders die met de kinderen werken zoals leerkrachten en clubleiders. Ook kerken kunnen hier een rol spelen.

In september was er een thema avond  “Ouderen langer thuis” . In de toekomst heeft men geen “recht op zorg” meer; de gemeente heeft compensatieplicht en in de zorgverzekering wordt bepaalde zorg opgenomen. Daarbij moet alles wat iemand zelf kan ook zelf doen en/of zo mogelijk ook directe familie en/of buren, vrienden, kennissen etc. Belangrijk is groeps redzaamheid / samen redzaamheid. De drempel voor gebruik van de professionele thuiszorg wordt heel hoog.   Partner en volwassen thuiswonende gezinsleden hebben de plicht tot de zgn.gebruikelijke zorg.  Ook hier ligt wellicht een taak voor de kerken en het is van belang dat de diaconieën over goede informatie beschikken.

Uit de 14 projecten van “Wageningen Dient” in het kader van Wageningen 750 jaar, zijn mooie ontmoetingen voortgekomen. Op maandag 28 oktober kwam het onderwerp Diaconaat aan bod. Wat staat ons te doen bij het omzien naar elkaar en hoe is het gesteld wat dat betreft in Wageningen? Wat zijn de gevolgen van de terugtredende overheid? Dr. P.W. van der Kamp, Theologische Universiteit Kampen, geeft de aftrap met een inleiding over Diaconaat in Bijbels perspectief. Een aantal Wageningse initiatieven kwam daarna kort voor het voetlicht.

De Stichting Present gaat verder met het uitvoeren van sociale projecten in Wageningen.  De werkgroep Toegankelijkheid  heeft de toegankelijkheid van gebouwen en winkels in Wageningen onderzocht en gaat daar mee door. De wenselijkheid en mogelijkheid van een Schuldhulpproject zijn besproken en worden in 2014 uitgewerkt.

Het DWPW hield nauw contact met de gemeentelijke WMO/WI Adviesraad, waar Mw. E. van der Vinne op voordracht van het DWPW deel van uitmaakt.

DWPW 2012
Het DWPW heeft op verzoek van zijn vertegenwoordiger in de Adviesraad WMO/WI enkele  gesproken over onderwerpen die op dit moment spelen. Dit betreft o.a. de kanteling, waarbij in de uitvoering van de WMO door de gemeente niet meer wordt uitgegaan van ene standaard voorzieningenlijst maar in het eerste gesprek met de burger wordt geanalyseerd wat noodzakelijk is. Daarbij staan ‘regie over het eigen leven en zelfredzaamheid’ voorop. Ook verandert er veel door de bezuinigingen die in de AWBZ verwacht worden. De schuldhulpverlening gaat nu verder als schulddienstverlening en de kerken moeten zich bezinnen welke rol zij daar kunnen spelen.

Ook de ondersteuning van mantelzorgers heeft de aandacht. Wat kan de diaconie (kerkelijke gemeente) bieden? In elk geval aandacht voor de mantelzorgers, er op toe zien dat de mantelzorger rustmomenten krijgen en het organiseren van extra ondersteuning, zoals boodschappen doen en vervanging als de mantelzorger even weg wil (sport, kapper).
Het  DWPW is betrokken bij het Inloophuis Markt 17. Het inloophuis loopt goed en er zijn vrijwilligers voor het verzorgen van maaltijden (3x per week) en opvang en gesprek.
Vrijwilligers zijn ook dringend nodig voor begeleiding en zorg. De inzet van de (gemeentelijke) overheid is vooral gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen en de zorg daarbij wordt beperkt. Waar vroeger er bijvoorbeeld capaciteit was om mensen met beperkingen naar familiefeestjes, de markt e.d. te begeleiden, wordt nu vaker een beroep op de samenleving gedaan om als vrijwilliger ondersteuning te bieden. Er is ook overlegd hoe de kerken wat kunnen betekenen voor de burger in het kader van Wageningen 750 dat in 2013 wordt gevierd. De Stichting Present streeft er naar vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Het DWPW is door een medewerker van de gemeente uitvoerig voorgelicht over de schulddienstverlening. Het plan van aanpak voorziet in een een integrale aanpak waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Ook hier geldt: zoveel mogelijk zelf doen wat men zelf kan doen (regelen). Er zijn geen inkomensgrenzen en geen wachtlijsten. Er wordt na een adviesgesprek een traject vastgesteld met duidelijke doelen en een tijdpad. Ook uitval en doorlooptijd wordt gemeten, zodat kan worden vastgesteld of de afronding succesvol is verlopen. Crisishulp en gespecialiseerde hulp worden indien nodig binnen drie dagen geregeld, maar zijn geen onderdeel van de schulddienstverlening. Kerken en maatschappelijke organisaties moeten signalen opvangen zodat preventief kan worden gewerkt. Er wordt vanuit het DWPW naar voren gebracht dat er één loket moet komen waar mensen terecht kunnen.

DWPW 2011
Solidez heeft het DWPW geïnformeerd over veranderingen in de organisatie van het maatschappelijk werk en buurtwerk.
Er is uitgebreid informatie ingewonnen en besproken over een Sociaal Noodfonds. Verschillende kerken hebben wel mogelijkheden voor snelle hulp. Een algemeen noodfonds lijkt niet haalbaar. De meeste  kerken willen wel graag adviezen over al of niet toekennen bij hulpvragen  ook wil men graag goed op de hoogte van de wegen en procedures zijn. Daar kan het Sociaal Noodfonds ook bij van betekenis zijn.
Het DWPW is ook geïnformeerd over hoe vanuit Solidez gepoogd wordt met zorgmijders in contact te komen.
Het DWPW maakte zich zorgen over de organisatie van de schuldhulp en de beschikbaarheid van schuldhulpmaatjes. De gemeente Wageningen heeft Sociaal.nl vanaf begin januari 2011 ingehuurd voor de schuldhulpsanering. Sociaal.nl werkt vanuit Purmerend.
De WMO bestaat sinds 2006 en heeft al ingrijpende veranderingen ondergaan. Er worden diverse knelpunten gesignaleerd. Het accent ligt nu sterk op zelfredzaamheid en participatie. Iedereen moet mee kunnen doen en dat wordt in de praktijk al gauw ‘moet mee doen’. ‘Ieder moet de regie over eigen leven  hebben’. Maar niet ieder kan dat; het is een gave (genade) om dat te kunnen.  Steeds kom je voor de vraag te staan: wat is eigen verantwoordelijkheid, wat is de rol van de overheid en wat kerkelijke verantwoordelijkheid.

DWPW 2010
Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) is inmiddels een ingeburgerd orgaan binnen de Wageningse kerken. In het DWPW houden we de vinger aan de pols wat betreft de zaken die bij de uitvoering van de Wmo van betekenis zijn voor de eigen leden en de plaatselijke gemeenschap als geheel. Duidelijk is de relatie met de Wageningse Adviesraad Wmo en WI.

Onderwerpen die in 2010 aan de orde zijn geweest:
 Zorg voor mensen aan de rand van de samenleving, de ‘zorgwekkende zorgmijders’, die niet of nauwelijks om hulp (durven) vragen;
 In samenhang hiermee is het idee ontstaan van het stichten van een Sociaal Noodfonds. Het gaat hierbij om incidentele, financiële problemen, ook voor mensen buiten het eigen domein. Samenwerking en coördinatie zijn daarbij nodig opdat niet ieder zich er op eigen houtje mee bemoeit. Er zijn nog geen duidelijke afspraken en financiële toezeggingen vanuit de kerken. Er is een eerste gift van een Serviceclub. In Renkum bestaat al langer een dergelijk Noodfonds.
 Het komende Centrum voor Jeugd en Gezin (Palet, Rooseveltweg) voor vragen en problemen over opvoeding en opgroeien;
 Alzheimer geeft langdurig zorg voor velen. De mantelzorg is heel belangrijk en vraagt ondersteuning. Mogelijkheden voor hulp vaak onbekend en onderbelicht.
 Het Centraal Inloophuis, een gedeelte van het dienstgebouw van de Protestantse Gemeente Wageningen op de Markt wordt ingericht als inloophuis voor ontmoeting met een drankje en t.z.t. mogelijk een warme hap;
 De instelling van een plaatselijke Voedselbank;
 Regionaal vervoer o.a. de Buurtbus;
De recente ontwikkelingen in de Wmo komen aan bod in het Meerjarenplan maatschappelijke ondersteuning 2012-2016, onder het motto ‘Welzijn nieuwe stijl’. Richtlijn is om vanuit de individuele vragen te komen tot collectieve voorzieningen.
Een kernvraag ( ook voor de politiek) is hierbij: komt de regie bij de overheid of bij de burger?