Schuldhulpproject

Logo PBB_3                                                    SHM logo

Stichting ISOFAWageningen
In januari 2014 heeft het DWPW (Diaconaal Wmo Platform Wageningen) een werkgroep ingesteld met als opdracht voor de op te richten stichting ISOFA een project Persoonlijke Budget Begeleiding te ontwikkelen en in gang te zetten als onderdeel van het landelijke netwerk SchuldHulpMaatje. De aanpak is gelijk aan die van de landelijke stichting SchuldHulpMaatje. Er worden vrijwilligers opgeleid en  zij ondersteunen hulpvragers bij om de administratie weer in orde te krijgen met als doel dat zij weer grip krijgen op hun financiële situatie. De vrijwilligers helpen niet alleen mensen die met schulden te kampen hebben, maar ook als iemand hulp op prijs stelt als hij of zij het overzicht en de greep op de inkomsten en uitgaven kwijt is of dreigt te verliezen. Het accent ligt op het voorkómen van (oplopende) schulden en op ondersteuning tijdens het proces van schuldsanering.

De stichtingsakte is op 22 augustus 2014 bij de notaris gepasseerd .
Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit:
R.Krikke (voorzitter), A.J.M.van Oostrum (vice-voorzitter),  K.W.F. Meissner (secretaris),  C.J.Bos (penningmeester).
Adres van de secretaris is: Hof van Putten 3, 6721 TK Bennekom.

Voortgang
Op 26 februari 2014 is een informatiebijeenkomst gehouden voor hen die overwegen of zij  aan het project willen deelnemen en zich als vrijwilliger willen inzetten.  In december 2014 is een part-time coördinator aangesteld.  In februari 2015 hebben 10 cursisten de cursus gevolgd. Zij hebben in maart 2015 kun certificering ontvangen.  In 2016 is het aantal gecertificeerde vrijwilligers 16.

ISOFA-Wageningen participeert in de gemeentelijke schulddienstverlening.  Het Oranje Fonds heeft eind november bericht dat het zal bijdragen in de kosten, in die zin dat het Oranje Fonds aan elke euro die ISOFA op andere wijze verwerft een euro toevoegt tot en maximum van € 15.000. Van de gemeente en van een aantal landelijke fondsen heeft ISOFA-Wageningen subsidie ontvangen. Voor 2015 en 2016 is het dekkingsplan gerealiseerd.
Dat is een stimulans om voor de komende jaren verder naar andere inkomsten te zoeken. De belastingdienst heeft aan ISOFA-Wageningen de ANBI status toegekend.

Meer informatie en de Nieuwsbrieven staan op de website www.isofa-wageningen.nl/

Logo_Oranje_Fonds_LIGGENDemail:  bestuur@isofa-wageningen.nl
coördinator: Leontine van Eck
M: 06 3728 9131
E: coordinator@isofa-wageningen.nl
IBAN   NL69 TRIO 0197 9712 37

 ISOFA-Wageningen wordt gesteund door het Oranje Fonds.