Keukentafelgesprekken

In de komende jaren zullen mensen die zorg nodig hebben dat eerst via een eigen netwerk moeten vinden. Als dat niet lukt kunnen ze aankloppen bij het Wmo-loket van de gemeente. Er volgt dan een ‘keukentafelgesprek’ met een vertegenwoordiger van de gemeente, waarin wordt bekeken welke extra ondersteuning vanuit de gemeente nodig is om mee te kunnen doen aan de maatschappij.
Het woord ‘keukentafelgesprek’ klinkt heel gemoedelijk, maar Wmo-cliënten lopen wel het risico dat ze in het gesprek niet opgewassen zijn tegen de deskundige van de gemeente. Tegen de tijd dat de gevolgen van het keukentafelgesprek duidelijk worden, is de deskundige al bezig om de afspraken om te zetten in onomkeerbare ‘maatwerkregelingen’. Nog zo’n term die niet alleen goeds belooft. In diverse gemeenten wordt er daarom voor gepleit om cliënten bij te laten staan door een onafhankelijk adviseur tijdens de Wmo-keukentafelgesprekken. Om de onafhankelijkheid van de Wmo-adviseur zo goed mogelijk te waarborgen moet het iemand zijn die zich kan inleven in de situatie van de cliënt die zorg of ondersteuning behoeft en die in geen enkele afhankelijkheidsrelatie tot de gemeente staat.
In Wageningen is er gewoonlijk (afgezien van de mantelzorger) geen onafhankelijk adviseur bij de keukentafelgesprekken, tenzij dat door partijen dringend gewenst is.   N.a.v.: Frans Slangen • voorzitter ouderenorganisatie KBO-Brabant  Bedrieglijke keukentafelgesprekken (ND 26 november 2013).

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Christelijke jeugzorg: let op…

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft begin oktober bij de beantwoording van Kamervragen over de jeugdzorg het  advies van de SGP inzake de keuzevrijheid van de cliënt / ouders overgenomen. Maar is die keuzevrijheid er in de praktijk wel?
Binnen de nieuwe jeugdwet geldt het woonplaats-beginsel: iemand kan  alleen zorg krijgen bij een instelling die door de eigen gemeente is gecontracteerd. Het kan zomaar zijn dat een christelijke zorgaanbieder geen contract heeft kunnen sluiten met die gemeente. Vaak zullen christelijke jeugdzorg organisaties die regionaal opereren, buiten het blikveld van een  gemeente vallen. Het is zaak dat cliënten/ouders (o.a via de huisarts die moet doorverwijzen) zelf duidelijk maken dat ze christelijke jeugdzorg willen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers

Het leek er even op dat mantelzorgers de hele verzorging van chronisch zieken en ouderen op zich zouden moeten nemen. Voor de langdurige zorg vervalt het recht op thuiszorg en deze zorg gaat over naar gemeenten die daarvoor minder budget krijgen. De Gemeentekoepel VNG wil de inzet van families daarom in zekere mate kunnen afdwingen, omdat de gewenste bezuiniging anders niet realiseerbaar zijn.
Staatssecretaris Van Rijn heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat mantelzorg niet kan worden verplicht, maar zo goed mogelijk moet worden gefaciliteerd en dat lichamelijke en medische zorg in handen blijft van mensen die hiervoor zijn opgeleid.
Van Rijn wil ook de ondersteuning van mantelzorgers sterk verbeteren en de geleverde zorg ook op hun ervaring en mogelijkheden afstemmen. Mantelzorgers moeten daarom een gelijkwaardige positie krijgen bij gesprekken tussen cliënt, formele zorg en gemeenten. De gedachte is dat mantelzorgers het langer volhouden als ze weten dat er een vangnet is. Ook moet de combinatie van werk en mantelzorg worden verbeterd.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Visie staatssecretaris VG op AWBZ

De staatssecretaris van Volksgezondheid presenteerde 24april 2013 zijn visie op de nieuwe AWBZ. Er zijn drie drijfveren voor de hervorming:
1. Al jaren is er een trend dat ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, willen blijven wonen. De ondersteuning die ze daarbij krijgen, willen we verbeteren. Thuis wonen is minder duur dan instellingszorg.
2. De financiële kant. Jaarlijks groeien de uitgaven voor AWBZ met 4,5 procent. Dat is veel sneller dan de economische groei. Doelis dat de stijging van de kosten wordt teruggebracht tot 1,5%. Dat is een besparing van 3,5 miljard euro ten opzichte van de geraamde groei.
3. Een cultuurverandering. Mensen moeten meer naar elkaar omkijken. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Voor hulp en zorg moeten we eerst een beroep op familie, vrienden en kennissen doen. Er zijn leuke initiatieven voor een soort marktplaats voor ondersteuning om met elkaar in contact te komen.
De gemeenten krijgen een grote rol in de zorg. Ze gaan kijken welke zorg gevraagd wordt en dan maatwerk leveren. De gemeente heeft er belang bij de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gemeenten kunnen een eigen bijdrage vragen (rekening houdend met inkomen en spaargeld) en dat kan per gemeente verschillen. De toegang tot de zorg is voor ieder gelijk. Een gemeente kan collectieve voorzieningen treffen (vervoer, begeleiding). Puur individuele zorg kan in de vorm van een persoonlijk budget.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Kosten AWBZ

kosten AWBZ (apr 2013)

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Op weg naar effectieve schuldhulp

Door de financiële crisis hebben meer mensen financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer. Om schuldhulpverlening effectiever te maken is het programma ‘Op weg naar effectieve schuldhulp’ gestart, waarin organisaties in het brede werkveld van gemeentelijke schuldhulpverlening samenwerken.
Het programma wil gemeenten en haar partners ondersteunen bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bijstellen van beleid. Daarvoor zijn onder meer handreikingen en onderzoeken beschikbaar. Het programma ‘Op weg naar effectieve schuldhulp’ brengt alle producten en activiteiten en verdere relevante informatie voor gemeenten en haar partners over schuldhulpverlening bij elkaar op de portal www.effectieveschuldhulp.nl. Enkele publicaties zijn:
Gemeenten en Schuldhulpverlening. Bouwstenen voor de ontwikkeling van visie en beleid.
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2012-06/Visie-en-beleid_2011.pdf
Preventie: voorkomen is beter dan genezen.
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Schuldhulpverlening/2013-04-03/handreiking-schuldpreventie.pdf

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Rekenmodel kostbare zorg

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een rekenmodel gemaakt om zicht te krijgen op de kosten van dure medische ingrepen. Als niet alle behandelingen meer uit de basisverzekering kunnen worden betaald, zouden kosten kunnen worden afgewogen tegen de te verwachten levensverlenging en kwaliteit van leven. Stel dat een chemokuur 300.000 euro kost. In principe wordt dat vergoed door de basisverzekering. Als de patiënt veertig is en de arts na behandeling minimaal tien gezonde jaren verwacht, dan deel je de kosten van de behandeling door tien en kom je op 30.000 euro per jaar. De situatie is heel anders als behandeling bij een 84-jarige patiënt naar verwachting een half jaar winst oplevert.    http://www.cpb.nl/publicaties/qaly

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Toekomst gezondheidszorg

Er komt steeds meer medische techniek, er zijn steeds meer behandelmogelijkheden. De keerzijde is dat de kosten van de zorg  sterk stijgen. Als dat zo doorgaat betalen we in 2040 30% van ons nationaal inkomen aan zorg.  Nu is dat 12%. Er zullen politieke keuzes gemaakt worden.
Een mogelijkheid is dat de premie voor de basisverzekering fors omhoog gaat en als de premie niet  omhoog gaat zal de belastingbetaler de rekening toch wel krijgen. Het kan ook zijn dat de eigen bijdrage voor de zorg hoger wordt en dan kan ieder zelf afwegen welke zorg hij/zij inkoopt. Dat staat wel haaks op het solidariteitsbeginsel.
Het CPB heeft recent een rapport, een boek met als titel Toekomst voor de zorg aan minister van Volksgezondheid aangeboden. Het gaat over de afweging tussen uniforme zorg voor iedereen en meer gedifferentieerde zorg op gebieden van preventie, curatieve zorg en ouderenzorg. CPB: Toekomst voor de zorg . . . . Hoofdstukken kunnen als pdf gedownload worden.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Wageningen Toegankelijk

Leerlingen van Pantarijn overhandigen op woensdag 13 maart om 13.30 u in het gemeentehuis het eerste rapport van de Werkgroep Wageningen Toegankelijk aan wethouder Stella Efdé.  De wethouder krijgt een rapport met de knelpunten die tijdens de actie opvielen.
Eind oktober gingen Wageningse burgers op uitnodiging van de Werkgroep Wageningen Toegankelijk de uitdaging aan zich per rolstoel of achter een rollator door het centrum te verplaatsen. Ook was er gelegenheid om te ervaren hoe je met een visuele handicap door de binnenstad wandelt. De leerlingen van de praktijkschool stonden klaar om te helpen waar dat nodig was. Veel deelnemers merkten voor het eerst dat het niet altijd meevalt om in een rolstoel of zonder iets te zien de weg te vinden. Een deel van de hindernissen wordt veroorzaakt door onzorgvuldig geparkeerde fietsen en auto’s. Door mensen zich daarvan bewust te maken kan er al veel worden gewonnen.
Er komen nieuwe onderzoeken over de toegankelijkheid van de stad  in samenwerking met leerlingen van Pantarijn.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Mantelzorg compliment

Van de  SVB kan een mantelzorger per jaar een bedrag van € 200 krijgen als waardering voor de verleende zorg, maar alleen als dit voor een heel kalenderjaar het geval is. Het vervalt ook zodra de zorgbehoevende is ingeschreven bij ene verpleegtehuis, ook al staat hij/zij allen maar op ene wachtlijst. De indicatie is al beslissend.  Als de mantelzorgen niet (m,eer) in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment, dan vervalt ook de ruime vrijstelling bij erfbelasting.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen