Aandachtspunten

Bij het realiseren van taak en doel gaat het vooral om de volgende punten:

  1. Kwaliteit van de zorg
  2. Bereik van de zorg; eventuele tekortkomingen en knelpunten
  3. Ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers
  4. De burgerparticipatie en eventueel tussen wal en schip vallende groepen of personen
  5. Informatievoorziening en eventuele lacunes daarin
  6. Onderling afstemming van de verschillende diaconieën en de Wageningse Caritas
  7. Gezamenlijke bezinning op verdeling van taken over andere instanties en zichzelf
  8. Toerusting en scholing van diakenen
  9.  Opvang vluchtelingen