Home

Het Diaconaal WMO Platform Wageningen is opgericht om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen gesprekspartner te zijn van de gemeente Wageningen over de WMO. Daartoe is het haar eerste taak deze beide partijen steeds te informeren. Zij werkt vanuit de diaconale doelstelling van de kerken en richt zich primair op de implemen­tatie van de WMO in Wageningen. Primair wil zij monitoren hoe de werking van de nieuwe wet is.

Het DPW is de vertegenwoordiging van de kerken rond WMO gerelateerde maatschappelijke thema’s en het wil ook invulling geven aan de burgerparticipatie bij de uitvoering van de WMO.
Sinds januari 2018 is er geen WMO Adviesraad meer. Een gezamenlijk diaconaal platform blijft echter waardevol. Omdat de activiteiten niet alleen gerelateerd zijn aan de Wmo is de naam van het platform gewijzigd in Diaconaal Platform Wageningen (DPW).

Organisatie Diaconaal Platform Wageningen:
Voorzitter: Gertjan Budding.
Secretaris: Jaap Schouls,

Er is een brede kerngroep waarin de deelnemende kerken zijn vertegenwoordigd.
Correspondentieadres: J.Schouls,  Lawickse Allee 76B, 6707 AK Wageningen. E: schouls@planet.nl

In mei 2006 heeft een tiental Wageningse kerken ingestemd met het voorstel om te komen tot een Diaconaal Wmo Platform Wageningen. Inmiddels zijn aangesloten:

ABC Evangeliegemeente Salem
Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
Gereformeerde Gemeente
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKv)
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK)
Protestantse Gemeente Wageningen (PGW)
R.K. parochie Wageningen
Baptistengemeente
Vineyard gemeente

Het DPW is verbonden met Kerknet Wageningen